Tase Filings: הודעת בזק – השר אישר העברת רישיונה של בזק בינלאומי ליס, בכוונת חברות הבת בזק בינלאומי ויס להמשיך בתוכנית לשינוי מבני

הודעת בזק – השר אישר העברת רישיונה של בזק בינלאומי ליס, בכוונת חברות הבת בזק בינלאומי ויס להמשיך בתוכנית לשינוי מבני

20/07/2021