Tase Filings: הודעת בזק: בימ”ש אישר הסכם פשרה ביצוגית נגד בזק בינלאומי (בת) בעניין שירותי סינון תכנים

הודעת בזק: בימ”ש אישר הסכם פשרה ביצוגית נגד בזק בינלאומי (בת) בעניין שירותי סינון תכנים

16/06/2022