Tase Filings: הודעת בזק:הפסקת הצעדים הארגוניים בחברות הבת פלאפון ובזק בינלאומי וכניסה למו”מ קיבוצי אינטנסיבי עם ההסתדרות ונציגויות העובדים

הודעת בזק:הפסקת הצעדים הארגוניים בחברות הבת פלאפון ובזק בינלאומי וכניסה למו”מ קיבוצי אינטנסיבי עם ההסתדרות ונציגויות העובדים

01/11/2021