Tase Filings: דיווח מידי משלים – בקשר עם ההודעה על הכרזת סכסוך עבודה/שביתה או השבתה בפלאפון ובזק בינלאומי

דיווח מידי משלים – בקשר עם ההודעה על הכרזת סכסוך עבודה/שביתה או השבתה בפלאפון ובזק בינלאומי

01/07/2021