Tase Filings: בזק – החלטה בשימוע קביעת תעריפים מרביים לשירותי הטלפוניה הקמעונאיים של החברה

בזק – החלטה בשימוע קביעת תעריפים מרביים לשירותי הטלפוניה הקמעונאיים של החברה

02/01/2022