Tase Filings: בזק – דחיית בקשה לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת שהוגשה נגד בזק בינלאומי

בזק – דחיית בקשה לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת שהוגשה נגד בזק בינלאומי

02/01/2022