Tase Filings: הקבלה הבקשה המאוחדת לאישור תביעה ייצוגית נ’ בזק, בקומ ונ.משרה בטענה לנזקים בגין מחדלי דיווח וגילוי והסתרת מידע מהותי

הקבלה הבקשה המאוחדת לאישור תביעה ייצוגית נ’ בזק, בקומ ונ.משרה בטענה לנזקים בגין מחדלי דיווח וגילוי והסתרת מידע מהותי

17/01/2021