Tase Filings: הודעת בזק: עדכון בעניין הפרדת שירות תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט: הודעה על הסכם מדף ותחילת תקופת הכיול בחברה

הודעת בזק: עדכון בעניין הפרדת שירות תשתית רחבת-פס לבין שירות גישה לאינטרנט: הודעה על הסכם מדף ותחילת תקופת הכיול בחברה

22/09/2021