Tase Filings: הודעת בזק בקשר עם בקשה לייצוגית שהוגשה נגדה בטענה לחיוב לקוחות טלפוניה בסכומים עודפים בתקופת הקורונה

הודעת בזק בקשר עם בקשה לייצוגית שהוגשה נגדה בטענה לחיוב לקוחות טלפוניה בסכומים עודפים בתקופת הקורונה

22/08/2021