Tase Filings: הודעת בזק בקשר עם בקשה לייצוגית נגדה בטענה לתשלום סכום מוגדל עבור מהירות גלישה

הודעת בזק בקשר עם בקשה לייצוגית נגדה בטענה לתשלום סכום מוגדל עבור מהירות גלישה

28/04/2021