Tase Filings: הודעת בזק – בית הדין לעבודה – עובדי פלאפון ובזק בינלאומי יחדלו משביתה כללית

הודעת בזק – בית הדין לעבודה – עובדי פלאפון ובזק בינלאומי יחדלו משביתה כללית

01/09/2021