Tase Filings: הודעת בזק בדבר ממצאי הבודק החיצוני בקשר עם יתרות נכסים בלתי מוסברות בספרי בזק בינלאומי

הודעת בזק בדבר ממצאי הבודק החיצוני בקשר עם יתרות נכסים בלתי מוסברות בספרי בזק בינלאומי

07/02/2021